Komunikat archiwalny
Zapoznaj się z założeniami uchwały krajobrazowej
Zapoznaj się z założeniami uchwały krajobrazowej

Od 21 sierpnia do 29 września wyłożony jest do publicznego wglądu projekt uchwały krajobrazowej, czyli „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”.


cracovia